ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

- „Játsszon és nyerjen a Pingvin Patikákkal” -

 1. Adatkezelők:

 

Pharmainvest Zrt. (székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17., cégjegyzékszáma: 06-10-000443, e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), mint szervező (a továbbiakban: Szervező), továbbá a

Pingvin Napfény Zrt. (székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17., cégjegyzékszáma: 06-10-000456), mint a www.pingvinpatika.hu webáruház üzemeltetője (a továbbiakban: Webáruház) hírlevélre történő feliratkozás esetén.

 

Adatfeldolgozó:

Adatkezelők a levelezőrendszer működtetéséhez tárhelyszolgáltatót vesznek igénybe, ezen tárhelyszolgáltató adatfeldolgozó: Rackhost Informatikai Zrt. (székhelye: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 41., cégjegyzékszám: 06-10-000489, e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

 

 

 1. A kezelt adatok:
 2. név
 3. levelezési cím (irányítószám, város/község, út/utca/tér stb., házszám, emelet, ajtó)
 4. e-mail cím
 5. telefonszám
 6. a nyereményjáték szelvényén szereplő aláírás
 7. képmás (kizárólag a nyertesek esetében)

 

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja:

3.1. Adatkezelés célja és jogalapja:

 

 1. a) A 2. pont a)-e) alpontjai szerinti adatok kezelésének célja: azonosítás a nyereményjátékban történő részvételhez, a nyertes sorsolásához, a nyeremény kézbesítéséhez, az adatkezeléshez történő hozzájáruláshoz, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja e körben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja.

 

 1. b) A 2. pont a)-b) és d)-e) alpontjai szerinti adatok kezelésének célja, a jogos érdek megjelölése: A Szervező és a Webáruház jogos érdekeinek érvényesítése azzal összefüggésben, hogy az adatkezeléssel, illetve a nyereményjátékkal kapcsolatban felmerült vita vagy eljárás esetén az adatkezeléshez történt hozzájárulás, az adatkezelés egyéb körülménye, illetve a nyereményjáték tartalma, valamint a felek által megtett nyilatkozatok.

Az adatkezelés jogalapja e körben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja.

 

 1. c) A 2. pont f) alpontja szerinti adat kezelésének célja: a nyeremény átadásáról készült fénykép Pingvin Magazinban történő nyilvánosságra hozatala.

Az adatkezelés jogalapja e körben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

 

 

3.2. Marketing célú adatkezelés célja és jogalapja

A marketing célú adatkezelés célja: A 2. pont c.) alpont szerinti adatok kezelésének célja: Játékos külön erre irányuló hozzájárulása esetén a Játékost a Szervező és a Webáruház közvetlen üzleti (direkt-marketing) ajánlattal kereshetik meg (ide értve a hírlevél (e-mail) útján történő megkeresést is).

A Szervező és a Webáruház a Játékosok által ezen megadott adatokat promóciókban, nyereményjátékokban való részvétel érdekében kezelhetik, a Játékos nyertessége esetén a Játékos nevét és a nyeremény átadásáról készült fényképet nyilvánosságra hozhatják az általuk kiadott Pingvin Magazinban. A Játékos tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul nyertessége esetén a fenti adatok nyilvánosságra hozatalához.

 

 

A marketing célú adatkezelési körben Szervező és Webáruház együtt közös Adatkezelőnek minősülnek. A Játékos a nyereményjáték szelvényén megadott hozzájárulással tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul a marketing célú közös adatkezeléshez.

 

Hozzájárulás hiányában az Adatkezelők (ideértve az Szervezőt és Webáruházat) közvetlen üzleti ajánlattal nem kereshetik meg a Játékost, hozzájárulás hiányában továbbá a Játékos a Szervező és a Webáruház által szervezett promóciókban, nyereményjátékokban nem vehet részt.

 

Az adatkezelés jogalapja a Játékos külön erre irányuló hozzájárulása, mely a nyereményjáték szelvényén a „Szeretnék e-mailben rendszeres tájékoztatást kapni az akciókról az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak ismeretében, az abban foglalt feltételekkel” melletti jelölőnégyzet beikszelésével és a nyereményjáték szelvényének aláírásával. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható akár a Szervező, akár a Webáruház részére megküldött nyilatkozattal.

Az adatkezelés jogalapja e körben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

 

A 2. pont e) alpont szerinti adat kezelésének célja: A Szervező és a Webáruház jogos érdekeinek érvényesítése azzal összefüggésben, hogy a közös adatkezeléssel, illetve a marketing szolgáltatással, promócióban, nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatban felmerült vita vagy eljárás esetén az adatkezeléshez történt hozzájárulás bizonyítható legyen.

Az adatkezelés jogalapja e körben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja.

 

 1. A Játékosok jogai:

4.1. Tájékoztatáshoz való jog

A Játékos kérelmére a Szervező tájékoztatást ad a Játékosnak a nyereményjátékban kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Szervezőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szervező költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

4.2. Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság

A Játékos kérelmére a Szervező a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti.

A Játékos kérheti, hogy a Szervező a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Szervező egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

4.3. Személyes adatok törlése és zárolása, tiltakozás

A fenti adatokat a Szervező az érintett kérelmére akkor törli, ha a kezelt adat a Szervező jogos igényének érvényesítéséhez nem szükséges, egyéb esetben az adatot zárolja. A Játékos kérelmére a Szervező a kért adatokat zárolja.

A Játékos tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben az adatkezelést a Szervező jogos érdek érvényesítése miatt folytatja, mérlegeli, hogy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik-e. Amennyiben a Szervező az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja.


 

4.4. Az Szervező eljárása

A Játékos a 4.1.- 4.3. pont szerinti kérelmét a Szervező vagy Webáruház (marketing célú adatkezelés esetén) részére írásban e-mail, illetve postai úton küldheti meg. Webáruház a kérelmek elbírálására és intézkedés megtételére a Szervezőt bízza meg. A kérelmet a Szervező az adatvédelmi tisztviselővel egyeztetve megvizsgálja. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban a Szervező megadja a kért tájékoztatást, illetve javítja a hibás adatot, valamint érdekmérlegelése szerint törli a kért adatot, az adathordozhatóság biztosítása iránt szükséges intézkedéseket megteszi.

Szervező a fenti határidőben a helyesbítésről, a zárolásról, az adathordozhatósági jog biztosításáról, a törlésről vagy annak elutasításáról a Játékost, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

A tiltakozást - ide értve kifejezetten a profilalkotás elleni tiltakozást is - a Szervező a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a Játékos tiltakozásának megalapozottságát a Szervező megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

 1. Panasz és bírósági jogorvoslat

A Játékosok jogosultak bejelentést, panaszt tenni a Szervezőnél, a Webáruháznál vagy az adatvédelmi tisztviselőnél, ha a személyes adataik kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A Játékosok jogosultak továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., honlap: www. naih.hu) fordulni, ha a személyes adataik kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A Játékos a jogainak megsértése esetén a Szervező, illetve a Webáruház, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Szervező, illetve a Webáruház a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. A Szervező mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

 1. A személyes adatok tárolásának időtartama

Nyereményjátékkal összefüggő adatkezelés:

A Szervező a nem nyertes résztvevők adatait a sorsolástól számított 14 napon belül törli, kivéve, ha a Játékos a marketing célú adatkezeléshez hozzájárult. Nyertes Játékos esetén Szervező a Játékos 2. pontban meghatározott, a)-e) alpont szerinti adatait a nyeremény átvételét követő 5 évig kezeli, kivéve, ha a nyereményjátékból esetlegesen eredő követelések vagy jogkövetkezmények elévülési ideje ennél hosszabb. A Szervező a Játékos képmását (2. pont f) alpont) a nyeremény átvételét követő 6 hónapig kezeli.

 

Külön hozzájárulás alapján, kizárólag marketing célból kezelt, 2. pont c) alpont szerinti adatot Szervező és Webáruház a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

A hozzájárulás visszavonható kizárólag egyes adatokra is, a többi adat kezelésének érintetlenül hagyása mellett.

 1. Az adatok kezelése

Amennyiben a Játékos marketing célú adatkezeléshez is hozzájárult, marketing céllal a Webáruház kezeli a Játékos által megadott adatokat, e körben Webáruház a Szervezővel együtt közös Adatkezelőnek minősül.

Szervező mind a nyereményjátékkal összefüggésben, mind marketing célból megadott adatokat is kezeli.

Szervező és Webáruház a Játékos által a megadott adatokat elektronikusan a Rackhost Informatikai Zrt. szerverén tárolja. Az adatok papír alapon történő tárolása Adatkezelők székhelyén, a 6720 Szeged, Széchenyi tér 17. szám alatt történik. Szervező, Webáruház, valamint Adatfeldolgozó minden olyan lépést megtesz, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza (biztonsági adatmentés, tűzfal, vírusirtó alkalmazása, jelszó, zárható helyiség, riasztó alkalmazása). Az adatokhoz kizárólag a Szervező és - marketing célú adatkezelés esetén - a Webáruház fér hozzá, kizárólag ők kezeli azokat. 

A Játékos adatait a Szervező és a Webáruház harmadik személynek kizárólag az alábbi esetben adhatja tovább:

-           szerződésből eredő igények érvényesítése esetén követeléskezelő, ügyvéd, közjegyző, avagy bíróság részére

Az adattovábbítás a Szervező és a Webáruház jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont)

 • az Szervező és Webáruház átalakulása esetén (pl. más társasággal egyesül, beolvad, avagy a Társaságból más gazdasági társaság kiválik) a jogutód gazdasági társaság átveszi az Szervező és az érintett Webáruház által kezelt személyes adatokat

Az adattovábbítás az Szervező és Webáruház jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont.

Adatkezelők az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítják.

Kövessen minket!

© Minden jog fenntartva! Pharmainvest Zrt.